Ohtlike ainete tähistamine (REACH / CLP / GHS / ADR)

Ohtlike ainete tähistamine (REACH / CLP / GHS / ADR)

Ohtlike ainete märgised on reeglid ja süsteemid, mis on loodud ohtlike ainete omaduste, riskide ja ohutusmeetmete tuvastamiseks ja teavitamiseks. Need märgised on loodud selleks, et kaitsta inimeste tervist ja keskkonda, tagada õige teave ainete kohta ning hõlbustada nende transporti ja kauplemist. Siin on mõned ohtlike ainete lühendid ja nende tähendus:

1. REACH (kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine):

REACH on Euroopa Liidu määrus, mis reguleerib kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist. See nõuab, et tootjad ja importijad annaksid teavet kemikaalide kohta ning kontrolliksid nende ohutust inimestele ja keskkonnale.

2. CLP (klassifikatsioon, märgistamine ja pakendamine):

CLP on ka Euroopa Liidu määrus, mis määratleb ohtlike ainete klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise reeglid. See määratleb ühtselt ainete ohukategooriad ning edendab ohutut kasutamist ja ladustamist.

3. GHS (kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise ülemaailmne harmoneeritud süsteem):

GHS on ÜRO poolt välja töötatud rahvusvaheline standard, mis ühtlustab kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemi. See on loodud ohtude ühtseks tuvastamiseks ja hindamiseks kogu maailmas ning piiriülese kaubanduse hõlbustamiseks.

4. ADR (Euroopa leping ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kohta):

ADR on rahvusvaheline leping, mis määratleb ohtlike ainete maanteeveo reeglid. See hõlmab ohtlike ainete klassifitseerimist, märgistamist ja ohutusnõudeid, et tagada nende ainete ohutu ja korrektne transport.

Need märgised ja eeskirjad on loodud selleks, et parandada kemikaalide kasutamise ja transpordi ohutust ja vastutust, vähendades seeläbi riske inimeste tervisele ja keskkonnale. Igal neist on oma tähendus ja ulatus ning neid kasutatakse ülemaailmselt, Euroopa Liidus ja teistes piirkondades.

Aktiivsed filtrid