Pavojingų medžiagų žymėjimas (REACH / CLP / GHS / ADR)

Pavojingų medžiagų žymėjimas (REACH / CLP / GHS / ADR)

Pavojingų medžiagų etiketės yra taisyklės ir sistemos, skirtos pavojingų medžiagų savybėms, rizikai ir saugos priemonėms nustatyti ir pranešti. Šios etiketės skirtos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, užtikrinti teisingą informaciją apie medžiagas ir palengvinti jų transportavimą bei prekybą. Štai keletas pavojingų medžiagų santrumpos ir ką jos reiškia:

1. REACH (cheminių medžiagų registravimas, įvertinimas, autorizacijos ir apribojimas):

REACH yra Europos Sąjungos reglamentas, reglamentuojantis cheminių medžiagų registravimą, vertinimą, autorizavimą ir apribojimus. Ji reikalauja, kad gamintojai ir importuotojai pateiktų informaciją apie chemines medžiagas ir patikrintų jų saugumą žmonėms ir aplinkai.

2. CLP (klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas):

CLP taip pat yra Europos Sąjungos reglamentas, apibrėžiantis pavojingų medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo taisykles. Joje vienodai nustatomos medžiagų pavojingumo kategorijos ir skatinamas saugus naudojimas bei saugojimas.

3. GHS (Pasauliai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema):

GHS yra JT sukurtas tarptautinis standartas, suderinantis cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemą. Jis skirtas vienodai nustatyti ir įvertinti pavojus visame pasaulyje ir palengvinti tarpvalstybinę prekybą.

4. ADR (Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais):

ADR yra tarptautinė sutartis, apibrėžianti pavojingų medžiagų vežimo keliais taisykles. Tai apima pavojingų medžiagų klasifikavimą, ženklinimą ir saugos reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad šios medžiagos būtų saugiai ir teisingai gabenamos.

Šios etiketės ir taisyklės yra skirtos pagerinti saugą ir atsakomybę naudojant ir transportuojant chemines medžiagas, taip sumažinant riziką žmonių sveikatai ir aplinkai. Kiekvienas iš jų turi savo reikšmę ir apimtį ir yra naudojamas visame pasaulyje, Europos Sąjungoje ir kituose regionuose.

Aktyvūs filtrai