Privaatsuspoliitika

Üldtingimused.

Käesolevad privaatsusreeglid (edaspidi Reeglid) määravad kindlaks peamised põhimõtted ja korra, mille järgi SIA "DD24store" (edaspidi DD24) veebipoe SIGNS24eu või selle piirkondlikud versioonid SIGNS24.lv (Läti), SIGNS24.lt (Leedu) avab. ) on reguleeritud SIGNS24.ee (Eesti), SIGNS24.fi (Soome), SIGNS24.se (Rootsi), külastajate ja ostjate, edaspidi - Teie isikuandmete kasutamine.

SIGNS24 veebilehel edastatud isikuandmeid kasutatakse vastavalt määrustele, isikuandmete kaitse seadusele, EL isikuandmete kaitse üldmäärusele, samuti teistele Läti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, mis reguleerivad kasutamist ja kaitset. isikuandmetest.

"SIGNS24" on mõeldud üle 18-aastastele isikutele. Alla 18-aastased isikud ei saa SIGNS24 kaudu isikuandmeid esitada.

Otseturundus.
Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress) töödeldakse otseturunduse eesmärgil vastavalt teie nõusolekule, mis on väljendatud tellimuse vormistamisel. Kui te ei nõustu olema otseturunduse saaja, ei saa SIGNS24 teile kasulikku ja päevakajalist teavet teavitada.

Ostu vorm.
Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, faksinumber, telefoninumber, registreerimisnumber, ettevõtte registreerimisandmed, aadress, sihtnumber, e-post ja muu teie poolt edastatud teave) töödeldakse ostudokumendi, arve või muu koostamise eesmärgil. teile adresseeritud teavet.

Muude (mitteisikuandmete) haldamine.
Anonüümsete statistiliste uuringute koostamiseks võib kasutada muid andmeid, mis ei ole teie isikuandmed – st seotud teie SIGNS24 veebisaidil tehtud tellimustega. Igal juhul ei avalda selline andmete kasutamine ei otseselt ega kaudselt teie isikut. Teatud juhtudel jätame endale õiguse edastada anonüümsete statistiliste uuringute tulemused kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele.
Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes neid töötlevad, et toetada meid veebisaidi haldamisel ja teie andmete kaitsmisel. Samuti võidakse teie andmeid edastada õiguskaitseasutustele, nagu Riigipolitsei ja teised järelevalveasutused, kui vastava taotluse saab, kui see on ette nähtud kehtivate seadustega, või meie õiguste kaitsmiseks või klientide turvalisuse tagamiseks, töötajaid ja ressursse.

Me ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma teie eelneva loata, välja arvatud käesolevates tingimustes nimetatud juhtudel, samuti kooskõlas Läti Vabariigi seaduste ja määruste nõuetega.

Teave teie arvutis.
Jätame endale õiguse salvestada teavet (tavaliselt "küpsisteks") teie arvutisse, kui külastate SIGNS24 veebisaiti. See teave muudab SIGNS24 kasutamise lihtsamaks ja välistab vajaduse sisestada isikuandmeid iga külastuse ajal. Saate selle teabe oma arvutist kustutada või selle kasutamise blokeerida, muutes oma Interneti-brauseri seadeid.

Isikuandmete turvalisus.
Järgime isikuandmete kaitse seaduses ja EL isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud andmeturbe ja töötlemise nõudeid.

Teie isikuandmete töötlemisel SIGNS24 veebisaidil kasutame ohutuid organisatsioonilisi ja tehnilisi vahendeid, tagame need andmed juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise ja muude ebaseaduslike toimingute eest.

Andmete säilitamise periood.
Me kasutame ja säilitame teie isikuandmeid mitte kauem kui on vajalik käesolevates tingimustes sätestatud eesmärkidel.

Otseturunduseks (hinnapäringud) töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse mitte kauem kui 3 (kolm) aastat pärast viimase uudiskirja avamist. Välja arvatud juhul, kui olete varem keeldunud meilt informatiivseid teateid saamast.

Lepingu täitmisest lähtuvalt töödeldavaid andmeid säilitatakse maksimaalselt 10 (kümme) aastat pärast lepingu lõppemist.

Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjed.
Teil on õigus meile oma isikuandmeid mitte esitada. Isikuandmete esitamine on aga vajalik määrustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Seega, kui te oma isikuandmeid ei esita, ei pruugi SIGNS24 ülalnimetatud eesmärke ellu viia.

Sinu õigused.
Seoses teie isikuandmetega on teil järgmised õigused:

taotleda SIGNS24 luba oma isikuandmetega tutvumiseks, nende parandamiseks ja kustutamiseks, samuti andmete kasutamise piiramiseks;
õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele;
õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, sageli kasutatavas ja elektroonilistes seadmetes vaadatavas vormingus (õigus andmete teisaldatavusele);
õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne nõusoleku tagasivõtmist tehtud töötlemise seaduslikkust;
õigus esitada kaebus Riiklikule Andmeinspektsioonile.
Õigust saab teostada kirjutades SIGNS24-le elektrooniliselt aadressil [email protected]

Teavitus
Kui teil on SIGNS24 toimimise kohta küsimusi või kaebusi, võtke ühendust SIGNS24 meeskonnaga.

Autoriõigus
SIGNS24 veebisaidil või selle "peegli" muudel veebisaitidel ja massimeedias oleva teksti- ja graafilise teabe levitamine ja kasutamine on ilma SIGNS24 loata keelatud.

Esitatava teabe autoriõigused kuuluvad tekstis ja graafilises teabes märgitud füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Juhul, kui teabe juures ei ole viidet kolmandate isikute autoriõigusele, kuuluvad teabe õigused SIGNS24-le.

Kuigi SIGNS24 püüab tagada, et SIGNS24 veebilehel olev teave oleks tõene ning ei oleks aegunud ega ebatäpne, ei vastuta ettevõte veebilehel avaldatud teabe õigsuse ja õigeaegsuse ega edastatud teabest tuleneda võivate tagajärgede eest.

Muudatused reeglites.
Meil on õigus käesolevaid Tingimusi täielikult või osaliselt muuta, millest Teid teavitatakse SIGNS24 veebilehel ja/või teatega Teie poolt määratud e-posti aadressile. SIGNS24 veebisaidi kasutamine pärast muudatusi tähendab teie nõusolekut Tingimuste muudatustega.

Lõplikud tingimused.
Nendele tingimustele kohaldatakse Läti Vabariigis kehtivaid seadusi. Kõik erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui vastastikust kokkulepet ei saavutata, arutatakse vaidlusi Läti Vabariigi kohtutes vastavalt Läti Vabariigis kehtivatele seadustele ja määrustele.

Versioon 2.1/15.07.2023.g.LV